1 Definities

In alle Offertes en overeenkomsten van Hello Sunshine worden de navolgende begrippen met een begin-hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen worden verstaan:

1.1 “Opdrachtgever”: de wederpartij van Hello Sunshine welke de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
1.2 “Offerte”: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.
1.3 “Werkzaamheden”: al hetgeen Hello Sunshine ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen
1.4 “Opdracht”: het verzoek van de Opdrachtgever aan Hello Sunshine om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.
1.5 “Diensten”: de in de Offertes en/of facturen, vermelde dienstverlening.
1.6 “Producten”: programmatuur, documentatie en andere Producten en/of diensten.
1.7 “Licentie”: het recht van de de klant Producten conform de bepalingen van de gesloten overeenkomsten te gebruiken.
1.8 “Werkdagen”: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop de overeengekomen Werkzaamheden zullen worden verricht.

2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere Offerte en overeenkomst tussen Hello Sunshine en Opdrachtgever waarop Hello Sunshine deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hello Sunshine, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De door Hello Sunshine gemaakte Offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 20 Werkdagen, tenzij anders aangegeven. Hello Sunshine is slechts aan Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 20 Werkdagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 De prijzen in Offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Hello Sunshine daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hello Sunshine anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hello Sunshine niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
3.6 De Opdrachtgever is door zijn enkele Opdracht gebonden. De overeenkomst komt echter eerst tot stand, wanneer de Offerte door de Opdrachtgever is geaccordeerd of – al dan niet zonder Offerte- door Hello Sunshine daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de Opdracht. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Hello Sunshine eerst nadat deze schriftelijk door Hello Sunshine zijn bevestigd.
3.7 Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of medewerkers van Hello Sunshine zijn voor Hello Sunshine niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door de daartoe bevoegde personen van Hello Sunshine zijn bevestigd.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Hello Sunshine zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hello Sunshine het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hello Sunshine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hello Sunshine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hello Sunshine zijn verstrekt, heeft Hello Sunshine het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Hello Sunshine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hello Sunshine is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hello Sunshine kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hello Sunshine de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien Hello Sunshine op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor de kosten van derden opstelt, dan zal de begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Hello Sunshine namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Hello Sunshine voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hello Sunshine zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hello Sunshine de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hello Sunshine daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Hello Sunshine geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hello Sunshine kunnen worden toegerekend.

6 Duur van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tussen Hello Sunshine en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Hello Sunshine derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
6.3 Met Hello Sunshine gesloten overeenkomsten c.q. onderdelen daarvan kan/ kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden beëindigd, tenzij Hello Sunshine hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

7 Honorarium

7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.2 Hello Sunshine is te allen tijde gerechtigd om tussentijdse tariefverhogingen en eventuele meerkosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Alle heffingen en belastingen van overheidswege en eventuele verhogingen daarvan zal Hello Sunshine eveneens steeds kunnen doorberekenen.
7.3 Hello Sunshine mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Hello Sunshine, dat in redelijkheid niet van Hello Sunshine mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.4 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.5 Hello Sunshine zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Hello Sunshine zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
7.6 Indien Opdrachtgever de door Hello Sunshine kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven Werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Hello Sunshine genoemde datum waarop de aanpassing van honorarium of tarief in werking zou treden.

8 Betalingen

8.1 Hello Sunshine zal facturen in enkelvoud aan Opdrachtgever toezenden.
8.2 Betaling geschiedt op factuur en binnen 10 werkdagen na dagtekening van de betreffende factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
8.3 Hello Sunshine is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te bedingen.
8.4 Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden of indien gesteld in de Offerte zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
8.5 In geval van niet-tijdige betaling heeft Hello Sunshine steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of te harer keuze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
8.6 Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie blijft Hello Sunshine te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan, of daarmee voort te gaan, van Opdrachtgever een genoegzame zekerheidsstelling c.q. vooruitbetaling te verlangen. Indien aan de tussentijdse betaling, dan wel verlangde zekerheidsstelling, niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is Hello Sunshine bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Betaling door Opdrachtgever van reeds door Hello Sunshine verrichte Werkzaamheden blijft dan van kracht.
8.7 Korting, inhoudingen of verrekening uit welke hoofde dan ook, is, behoudends schriftelijke instemming door Hello Sunshine, niet toegestaan. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en heeft Hello Sunshine, onverminderd haar overige rechten, het recht vanaf het moment van overschrijding van genoemde termijn, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, aan Opdrachtgever alle terzake van de incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten, waaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen advocaatkosten, welke hierbij worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, alsmede een cumulatieve vertragingsrente van 1% per maand over de verschuldigde hoofdsom, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand, onverminderd het recht van Hello Sunshine op vergoeding van de werkelijke en hogere kosten.
8.8 Hello Sunshine heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Hello Sunshine kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hello Sunshine kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.9 Indien Hello Sunshine hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
8.10 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
8.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Hello Sunshine op Opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar.

9 Rechten

9.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het Auteursrecht- toe aan Hello Sunshine.
9.2 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hello Sunshine zich de rechten en bevoegdheden voor die Hello Sunshine toekomen op grond van de Auteurswet.
9.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Opdracht door Hello Sunshine tot stand gebrachte illustraties, ontwerpen, prototypes, bronbestanden, werkbestanden en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Hello Sunshine, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
9.4 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
9.5 Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hello Sunshine.
9.6 Bij gebruik en/of aanpassing van bron- of werkbestanden voortkomend uit de Opdracht door Opdrachtgever of derden zonder dat
hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door Hello Sunshine is gegeven is Opdrachtgever hiervoor kosten verschuldigd aan Hello Sunshine van minimaal 50% van de totaalsom van de Opdracht. Hello Sunshine zal Opdrachtgever hiervoor een factuur sturen onder gelijke betalingsvoorwaarden als voor de Opdracht gelden.

10 Ingebreke, klachten en bugs

10.1 Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken direct na ontvangst te (doen) inspecteren. Klachten dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk –per post, e-mail, of per telefaxgedetailleerd aan Hello Sunshine kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer Opdrachtgever de geleverde zaken aan derden heeft doorgeleverd.
10.2 Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever nimmer op.
10.3 Het recht van reclame vervalt indien de Producten door Opdrachtgever of derden zijn gewijzigd.
10.4 Hello Sunshine heeft de keuze, indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene te leveren, dan wel het geleverde terug te nemen en te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen aan Opdrachtgever terug te boeken.
10.5 Bugs, anders dan verwacht opgeleverde functionaliteiten en software fouten in het Product worden niet als klacht gezien. Worden deze binnen een maand na oplevering gemeld door Opdrachtgever aan Hello Sunshine dan lost Hello Sunshine deze op binnen de Opdracht indien dit binnen de budgetaire mogelijkheden van de Opdracht ligt. Is dit niet mogelijk dan rekent Hello Sunshine hiervoor richting Opdrachtgever meerwerk.
10.6 Bugs en software fouten in software van derden of in Producten voortkomend uit gebruik van software van derden zijn nooit voor verantwoordelijkheid van Hello Sunshine en worden dan ook nimmer kostenloos door Hello Sunshine opgelost. Onder software van derden wordt in dit lid minimaal verstaan: libraries, plugins, frameworks, Content Management Systemen en overige te gebruiken online of digitale systemen.
10.7 De aanwezigheid van bugs, anders dan verwacht opgeleverde functionaliteiten en software fouten in Producten die de functionaliteit van de programmatuur niet belemmeren geven Opdrachtgever nimmer het recht de betrokken Producten geheel of gedeeltijk af te keuren.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hello Sunshine is de aansprakelijkheid van Hello Sunshine voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan het aan de Opdracht verbonden honorarium.
11.2 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.
11.3 Na het voltooien van de Opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Hello Sunshine jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
11.4 Ongeacht enig andersluidend beding is Hello Sunshine ten aanzien van de overeengekomen en door Hello Sunshine uitgevoerde Diensten, niet zijnde advies werkzaamheden als bedoeld in lid 5, en geleverde Producten, uitsluitend aansprakelijk voor directe financiële schade welke is veroorzaakt door (een) aan Hello Sunshine toe te rekenen Beroepsfout(en), een en ander voor zover en zoals onderstaand omschreven, en waarvoor Hello Sunshine aansprakelijk is. Alsdan is Hello Sunshine slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, zulks evenwel tot ten hoogste het aan de Opdracht verbonden honorarium. In geen geval is Hello Sunshine aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving ten gevolge van (vermeend) niet- of niet naar behoren functioneren van haar Producten en/of voor enigerleid andere gevolgschade. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Hello Sunshine aanvaard, voortvloeiende uit overschrijding van levertijden (vertragingsschade), ontoereikende medewerking van de kant van Opdrachtgever, aangeleverde materialen en/of diensten door derden, noch voor personen- of letselschade, ideële schade of enige andere schade, hoe dan ook genaamd.
11.5 Indien Hello Sunshine een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een eventuele tekortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste 10% van de totale prijs van een door haar aanvaarde Opdracht, of, in geval van een afzonderlijk voor dat advies bedongen vergoeding, tot ten hoogste het bedrag van de bedongen vergoeding. In andere gevallen, overige Diensten, en voor andere schade als gevolg van door haar gegeven adviezen, directe en indirecte, is Hello Sunshine niet aansprakelijk.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever de schadeclaim onmiddellijk na het ontstaan of constatering van de schade schriftelijk bij Hello Sunshine meldt. In dat geval zal Hello Sunshine nimmer verder aansprakelijk zijn dan tot vergoeding van de netto factuurprijs voor de Producten welke het onderwerp van Opdrachtgevers aansprakelijkstelling vormen.
11.7 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Hello Sunshine in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Hello Sunshine nimmer aansprakelijk zijn. Met name aanvaard Hello Sunshine geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door van derden betrokken apparatuur, programmatuur en diensten, en door toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers van Hello Sunshine.
11.8 Opdrachtgever vrijwaart Hello Sunshine voor alle schade die Hello Sunshine mocht lijden veroorzaakt door van aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreuken door Opdrachtgever op intellectuele eigendomsrechten, alsmede voor alle schade die verband houden met:
1. aanspraken van derden, die schade lijden welke, al dan niet direct, voortvloeit uit de werkzaamheden welke Hello Sunshine ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
2. aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn bedrijf.
3. aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Hello Sunshine geleverde Producten of Diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen Producten, programmatuur of Diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
In alle voormelde gevallen berust de aansprakelijkheid volledig bij Opdrachtgever.

12 Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hello Sunshine gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hello Sunshine zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hello Sunshine niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

13 Overmacht

13.1 Gedurende een situatie van overmacht –derhalve elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één van de partijen is toe te rekenen- wordt ter keuze van Hello Sunshine de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door één der partijen niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst onmiddelijk door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onder opgave van de omstandigheid die (verdere) uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door Opdrachtgever van de door Hello Sunshine daadwerkelijk gemaakte kosten.
13.2 Indien Hello Sunshine bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Hello Sunshine gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
13.3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, diefstal, inbraak, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen en/of Diensten door derden.
13.4 Hello Sunshine heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hello Sunshine zijn verplichting had moeten nakomen.

14 Opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

14.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
14.2 Hello Sunshine is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. na het sluiten van de overeenkomst Hello Sunshine ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.3 Hello Sunshine is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billikheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4 Wanneer Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een compensatie, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
14.5 Indien de overeenkomst door Hello Sunshine wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een compensatie, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
14.6 De compensatie bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Hello Sunshine op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Opdracht verschuldigd zou zijn.
14.7 Indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
14.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Hello Sunshine, zal Hello Sunshine in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
14.9 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hello Sunshine op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hello Sunshine de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.10 In het geval Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt is Hello Sunshine niet verplicht reeds vooruit gefactureerde werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich deze werkzaamheden onverminderd aan Hello Sunshine te betalen, ondanks dat deze niet meer hoeven worden uitgevoerd.
14.11 Zowel Hello Sunshine als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
14.12 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Hello Sunshine extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst tussen Hello Sunshine en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Hello Sunshine en Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hello Sunshine is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Hello Sunshine.
15.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

16 Overige bepalingen

16.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Hello Sunshine gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
16.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.